Uprawnienia geologiczne

Jesteśmy uprawnionymi geologami z dziedziny:

  • hydrogeologii
  • geologii złożowej
  • geologii inżynierskiej.

Posiadamy uprawnienia geologiczne wydane przez Ministra Środowiska:

  •  uprawnienia geologiczne kategorii III w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej
  •  uprawnienia geologiczne kategorii V w zakresie poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych
  •  uprawnienia geologiczne kategorii VII w zakresie określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego

 

oraz Marszałka Województwa Pomorskiego:

  • uprawnienia geologiczne kategorii XI w zakresie wykonywania dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych
  •   uprawnienia geologiczne kategorii XII w zakresie kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m